Mgr. Ľubomír ZABADAL, PhD.

Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL Ľubomír ZABADAL

Narodil sa 10. 6. 1969 v Skalici. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave odbor Propagačná grafika. Na prelome rokov 1997/98 pracoval ako asistent kamery v trikovom štúdiu Slovenskej televízie. V tom čase sa venoval štúdiu klasickej barokovej grafiky. Počas štúdia výtvarnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej sa zaoberal sa vzťahom tradičných a alternatívnych foriem grafiky. Na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy pracuje od roku 1994. Vyučuje predmety zamerané na grafiku. Od roku 2001 sa zaoberá digitálnou grafikou.
Vytvoril koncepciu predmetu Nové výtvarné médiá. Venuje sa digitálnej kresbe, maľbe a knižnému dizajnu. Navrhol 97 knižných obálok, 6 knižných úprav a internetový časopis. Vystavuje doma i v zahraničí. V roku 2009 získal titul PhD. v odbore Estetika. Realizuje prednášky a worshopy na Slovensku a v Čechách pre učiteľov rôznych typov škôl na tému digitálny obraz. V roku 2009 obhájil projekt KEGA s názvom Individualita žiaka a elektronické prostredie a vydal publikáciu Výtvarná výchova v elektronickom prostredí (spoluautor J. Satková).
Pripomienkuje novú koncepciu výtvarnej výchovy pre základné školy a podieľa sa na tvorbe nových učebníc výtvarnej výchovy (časť Podnety elektronických médií). Je spoluautorom učebnice Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl a učebnice Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií. Aktívne spolupracuje na príprave učebníc pre ďalšie ročníky základných škôl. V súčasnosti sa venuje výskumu uplatnenia open-source grafických programov vo vysokoškolskej výtvarnej praxi.