O katedre

Dnešný názov katedry vznikol roku 1999, kedy sa pôvodná Katedra výtvarnej výchovy pretransformovala na Katedru výtvarnej tvorby a výchovy. Katedra má dlhoročnú tradíciu a históriu, bývalá Katedra výtvarnej výchovy vznikla v roku 1960, keď sa ako samostatné pracovisko vyčlenilo z  Katedry výtvarnej výchovy a základov priemyselnej výroby. Katedra od začiatku pôsobenia najskôr v rámci Pedagogickej fakulty, neskôr Vysokej školy pedagogickej a dnes v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravuje výtvarných pedagógov pre 1. stupeň základných škôl, pre stredné školy, umelecké stredné školy, stredné odborné školy a základné umelecké školy. Absolventi sa uplatňujú aj v ďalších príbuzných odboroch, zameraných na výtvarnú tvorbu.
Súčasná podoba študijného programu bola vytvorená a profilovaná po roku 1990. Štúdium na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy sa realizuje v dvoch základných líniách, teoretickej a praktickej. v rámci teoretickej prípravy študent absolvuje úvodnú disciplínu do teoretických predmetov, disciplíny zamerané na teóriu a dejiny výtvarnej kultúry od najstarších čias po súčasnosť a disciplíny zamerané na didaktiku a metodiku výtvarnej výchovy. Teoretická príprava študentov sa uskutočňuje v podobe prednášok a seminárov.
Praktické disciplíny v rámci štúdia na katedre sa realizujú formou práce v ateliéroch, zameraných na tradičné klasické výtvarné oblasti, ako aj na špecializované výtvarné odbory. Základy výtvarnej tvorby si študent osvojuje a neskôr svoje praktické zručnosti a tvorivé schopnosti rozvíja v rámci ateliérov kresba - maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, foto, video a intermediálna tvorba. Počas štúdia absolvujú študenti aj niekoľkodňový krajinársky kurz kresby a maľby v teréne, ako aj odbornú exkurziu zameranú na návštevu galérií, múzeí a architektonických pamiatok na Slovensku i v zahraničí.
Aktivity katedry sa nezameriavajú len na pedagogickú činnosť, realizujú sa aj v iných oblastiach. Katedra pravidelne uskutočňuje výstavy z prác študentov prezentujúcich výsledky jednotlivých ateliérov vo forme „Auditu“ v priestoroch univerzitnej Galérie UniverzUm. Od roku 1998 každoročne organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov v mesiaci máj v priestoroch Nitrianskej galérie. Katedra organizuje aj odborné konferencie zamerané na problematiku výtvarnej pedagogiky (napr. Výtvarná komunikácia – výtvarný pedagóg v roku 2005, Zmeny v chápaní inovácie vo vyučovaní výtvarnej výchovy v roku 2006). v rámci vedeckovýskumnej činnosti sa členovia katedry zameriavajú na rôzne oblasti výtvarnej kultúry.
Prioritnou odbornou oblasťou katedry je výskum zameraný na didakticko-metodologickú problematiku prípravy učiteľov výtvarnej výchovy, ktorá zahŕňa v sebe otázky z teórie vyučovania, špecifické problémy výtvarnej (vizuálnej) komunikácie a exegetickej interpretácie umeleckého diela so zameraním na aktívnu prácu s výtvarnými dielami a verbálnu komunikáciu. Druhým špecifikom výskumnej činnosti členov katedry je oblasť umelecko-historická, zameraná na bádanie vytipovaných odborných fenoménov z vývoja dejín výtvarného umenia na Slovensku, nevylučujúc pritom súvislosti v širšom európskom či svetovom kontexte, ako aj súvislosti didakticko-metodologické. Táto oblasť je zameraná na analýzu, zhodnotenie, ochranu a propagáciu architektonického a výtvarného dedičstva, resp. súčasnej tvorby.
Členovia katedry profesijne zameraní na rôzne oblasti umeleckej tvorby sa významne podieľajú na výtvarnom živote nielen nitrianskeho regiónu prostredníctvom prezentácie vlastných diel na individuálnych i kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, ale aj realizáciou umeleckých diel pre verejné priestranstvá a rôzne médiá vizuálnej komunikácie.
Vedúca katedry:
PaedDr. Janka SATKOVÁ PhD.
Zástupcovia vedúcej katedry:
Mgr. Ľubomír ZABADAL, PhD.

Docenti:
doc. Mgr. Jozef BAUS - portfólio
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD. - portfólio
doc. Daniel SZALAI, akad. mal. - portfólio
Odborní asistenti:
Mgr. art. Eva KLEINOVÁ, Art.D.
Mgr. Martin KRATOCHVIL, PhD. -portfólio
Mgr. Bc. Jana MINÁRIKOVÁ, ArtD.
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD. - portfólio
Mgr. art. Juraj TOMAN, ArtD.
Mgr. Ľubomír ZABADAL, PhD. - portfólio

Lektori:
Akad. mal. Jozef DOBIŠ - portfólio