Svet našimi očami - XXL výtvarník

Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami Svet našimi očami

V priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola v dňoch 2. októbra do 30. októbra 2018 prístupná výstava „Svet našimi očami – XXL výtvarník“, ktorá predstavila verejnosti výtvarné práce absolventov XXL Akadémie 2018 – vzdelávacieho projektu osôb so špeciálnymi potrebami na UKF v Nitre.
Výstava organizovaná Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva a Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Kreatív Klasov

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, sa konala pod záštitou doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana FSVaZ UKF v Nitre a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre.
Odborní garanti a zároveň lektori výtvarnej časti vzdelávacieho projektu XXL Akadémia 2018, ktorej odbornou garantkou bola PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a kolektív z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, boli doc. Mgr. Jozef Baus, doc. akad. mal. Daniel Szalai, Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. a Mgr. art. Juraj Toman, ArtD. z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre.

Tvorivé výtvarné aktivity sa uskutočnili v priestoroch Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre za asistencie vedúcej katedry PaedDr. Janky Satkovej, PhD., prodekanky PF pre celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. a študentov učiteľstva výtvarného umenia Nikolety Kontovej a Daniela Lengharta.
Kurátorkou výstavy bola doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

Pozvánka >>>
Text a foto: Adriana Récka
Článok o výstave: Otvoriť >>>