Kritické myslenie a tvorivosť vo výtvarnej edukácii

myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie Myslenie

V priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 21. novembra 2018 uskutočnila vernisáž výstavy študentských prác „Kritické myslenie a tvorivosť vo výtvarnej edukácii“ spojená s komentovanou prehliadkou, ktorá predstavuje práce študentov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii, vytvorené v rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy (zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.). Výstava sa koná pod záštitou doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre, jej

vernisáž bola sprievodným programom medzinárodnej vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia vyššie uvedeného projektu APVV Inovatívne trendy v odborových didaktikách – Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní, ktorá sa konala 21. novembra 2018 v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Vystavené práce vznikli pod vedením riešiteľov projektu – pedagógov na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD. a PaedDr. Janky Satkovej, PhD. Obe pracovali so študentmi v rámci teoretických

disciplín – zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia a didakticko-metodické disciplíny, ktoré zabezpečujú na katedre. Počas aktivít s cieľom rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť študentov vznikli reflexie v podobe praktickej tvorivej interpretácie na tvorbu troch (už nežijúcich) umelcov 20. storočia Wladyslawa Hasiora z Poľska, amerického umelca rusínskeho pôvodu Andyho Warhola a mexickej maliarky Fridy Kahlo. Kurátorom výstavy je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. Výstava potrvá do 28. novembra 2018 a bude prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 h.

Pozvánka >>>
Text a foto: Adriana Récka
Článok o výstave: Otvoriť >>>